Sắc đỏ hoa gạo tại khuôn viên Cung An Định tháng 3 năm 2020