Rừng ban trắng ở bản Chiêu Ly, huyện Mường Chà tháng 3 năm 2020